مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم - بیانیه های سال 1389