مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم - فجر ماندگار؛ دفتر دوم