مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم - دیدارها